O projekcie   Home   

Warunki pracy w:
Austria
Belgia
Czechy
Finlandia
Francja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Islandia
Niemcy
Norwegia
Szwajcaria
Szwecja
Wielka Brytania
WłochyProjekt jest realizowany przy finansowym wsparciu Wspólnotowego Programu na rzecz Zatrudnienia i Solidarności Społecznej (PROGRESS)

Minimalne warunki pracy

Wersja do druku

Kraj:Włochy
WynagrodzeniePraca w przemyśle budowlanym na terenie Włoch jest regulowana układem zbiorowym CCNL, od 4 lat obowiązuje jej część normatywna, a od 2 lat część dotycząca wynagrodzeń; dodatki do wynagrodzeń regulowane są regionalnymi układami zbiorowymi pracy.
Ogólnokrajowy układ zbiorowy określa podstawowe stawki wynagrodzenia i warunki pracy obowiązujące w całym kraju; regionalne układy zbiorowe dotyczą części zmiennej i dodatków do wynagrodzenia lub wszelkich innych spraw wynikających z regionalnej specyfiki pracy.

Minimalne godzinowe stawki wynagrodzenia:
Stawka godzinowa dla pracownika budowlanego składa się z minimalnej stawki wynagrodzenia określonej w układzie zbiorowym CCNL (patrz: tabela poniżej) oraz dodatku określonego kategorią płacową i dodatku regionalnego. Wynagrodzenie jest wypłacane tygodniowo, co dwa tygodnie, co 15 dni lub miesięcznie.

1. brygadzista: 10,39 euro
2. majster: 9,85 euro
3. pracownik wykwalifikowany: 9,16 euro
4. pracownik budowlany: 8,26 euro
5. pracownik niewykwalifikowany: 7,14 euro
6. ochroniarz, dozorca: 6,70 euro

Godziny nadliczbowe/dietyPraca w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej oraz w dni świąteczne.
Wszystkie godziny pracy ponad normowany czas pracy są godzinami nadliczbowymi i uprawniają do dodatkowego wynagrodzenia. Ich wysokość zależna jest od tego, czy praca wykonywana jest w dzień czy w nocy. Praca w godzinach nadliczbowych musi odbywać się za zgodą pracownika, a ich liczba nie może przekroczyć 250 godzin w roku. Pracodawca powinien powiadomić pracownika o planowanej pracy w godzinach nadliczbowych minimum 72 godziny wcześniej (z wyjątkiem nagłych przypadków). Pracownik musi jednak wyrazić zgodę na ewentualną pracę dodatkową.
Praca w porze nocnej wykonywana jest pomiędzy godziną 22:00 a 6:00
Praca w dni świąteczne to praca wykonywana w ustawowe dni wolne od pracy.

Ubezpieczenie spoleczne
Godziny pracyZgodnie z układem zbiorowym czas pracy wynosi 40 godzin tygodniowo, a w rozliczeniu rocznym nie może przekroczyć 10 godzin dziennie. Czas pracy poza w/w uprawnia pracownika do dodatkowego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.

Urlop
Pracownik budowlany ma prawo do 4 tygodni kalendarzowych urlopu rocznie oraz do ekwiwalentu w wysokości 160 roboczogodzin, dni ustawowo wolne od pracy czy zwolnienia od pracy z powodu choroby nie obniżają liczby dni urlopowych.
Termin urlopu jest ustalany dla brygad budowlanych lub indywidualnie i zależy od zakładu pracy.
Choroba i wypadekWypadek przy pracy lub choroba zawodowa
W przypadku choroby zawodowej pracownik ma prawo do zachowania pracy w okresie kolejnych 9 miesięcy (ekwiwalent za 270 dni kalendarzowe) z zachowaniem okresu zatrudnienia (z wyjątkiem pracowników na okresie próbnym).

W razie wypadku przy pracy pracownik ma prawo (z wyjątkiem pracowników na okresie próbnym) do zachowania pracy aż do końca okresu niezdolności do pracy, jednakże nie dłużej niż jest to zaznaczone na zaświadczeniu o zdolności do pracy wystawionym przez Urząd do spraw odszkodowań dla pracowników włoskich (INAIL).

InnePracownicy spoza krajów UE
W celu integracji pracowników budowlanych spoza krajów UE z włoskim rynkiem pracy ośrodki szkoleniowe sektora budowlanego prowadzą kursy językowe, szkolenia zawodowe oraz szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Adresy kontaktoweUnions:
FILLEA CGIL
www.filleacgil.it
Informacje w jęz. angielskim: Mercedes Landolfi
m.landolfi(at)filleacgil.it


FILCA CISL
www.filca.cisl.it
Informacje w jęz. angielskim: Claudio Sottile
claudio.sottile(at)cisl.it


FENEAL UIL
www.feneal-uil.it
Informacje w jęz. francuskim: Massimo Trinci
massimo.trinci(at)feneal-uil.it