O projekcie   Home   

Warunki pracy w:
Austria
Belgia
Czechy
Finlandia
Francja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Islandia
Niemcy
Norwegia
Szwajcaria
Szwecja
Wielka Brytania
WłochyProjekt jest realizowany przy finansowym wsparciu Wspólnotowego Programu na rzecz Zatrudnienia i Solidarności Społecznej (PROGRESS)

Minimalne warunki pracy

Wersja do druku

Kraj:Czechy
WynagrodzenieW koronach czeskich za godzinę
(8/2011)
40 godzin tygodniowo

Kategoria 1: 50 koron/godz.
Kategoria 2: 53,50 koron/godz.
Kategoria 3: 58,20 koron/godz.
Kategoria 4: 63,30 koron/godz.
Kategoria 5: 69,30 koron/godz.
Kategoria 6: 77,40 koron/godz.
Kategoria 7: 86,20 koron/godz.
38,75 godzin tygodniowo
Kategoria 1: 51,50 koron/godz.
Kategoria 2: 54,90 koron/godz.
Kategoria 3: 59,60 koron/godz.
Kategoria 4: 65,10 koron/godz.
Kategoria 5: 72,60 koron/godz.
Kategoria 6: 79,80 koron/godz.
Kategoria 7: 89,00 koron/godz.

37,5 godzin tygodniowo
Kategoria 1: 53,30 koron/godz.
Kategoria 2: 56,70 koron/godz.
Kategoria 3: 61,60 koron/godz.
Kategoria 4: 67,40 koron/godz.
Kategoria 5: 75,00 koron/godz.
Kategoria 6: 82,50 koron/godz.
Kategoria 7: 92,00 koron/godz.

Kategoria 1: praca niewymagająca wykwalifikowania, oparta na dokładnych procedurach i instrukcjach
Kategoria 2: praca niewymagająca wykwalifikowania, przygotowawcza, łącząca różne aktywności
Kategoria 3: kompleksowa praca oparta na zdefiniowanych procedurach
Kategoria 4: praca wymagająca wykwalifikowania
Kategoria 5: różnorodna praca wymagająca wykwalifikowania
Kategoria 6: kompleksowa praca wymagająca wykwalifikowania, z dużym poziomem odpowiedzialności za materiał
Kategoria 7: kompleksowa praca wymagająca wykwalifikownia, praca mistrzowska
Godziny nadliczbowe/dietyDodatki/Praca w godzinach nadliczbowych
a) pracownik wykonujący pracę w dniu roboczym w godzinach nadliczbowych ma prawo do dodatku do wynagrodzenia nie niższego niż 25% średniego wynagrodzenia. Jeśli praca w godzinach nadliczbowych wykonywana jest w okresie gwarantowanego nieprzerwanego czasu odpoczynku należny dodatek do wynagrodzenia wynosi 50%. Po porozumieniu z pracodawcą pracownik zamiast dodatkowego wynagrodzenia może otrzymać czas wolny od pracy w wysokości wypracowanych godzin nadliczbowych,

w zakładowym układzie zbiorowym mogą zostać ustalone wyższe dodatki.

b) jeśli pracodawca w ciągu 3 miesięcy kalendarzowych lub w czasie uzgodnionym nie rozliczy wypracowanych przez pracownika godzin nadliczbowych, udzielając mu czasu wolnego od pracy, pracownik ma prawo do wypłaty dodatku do wynagrodzenia zgodnie z punktem a)

Praca w godzinach nocnych
Za pracę w godzinach nocnych pracownik ma prawo do wypłaty dodatku do wynagrodzenia w wysokości nie niższej niż 10% swojego średniego wynagrodzenia

Praca w soboty i niedziele
Za pracę w soboty i niedziele pracownik ma prawo do wypłaty dodatku do wynagrodzenia w wysokości nie niższej niż 10% średniego wynagrodzenia

Praca w dni świąteczne
1 stycznia, Poniedziałek Wielkanocny, 1 Maja, 8 maja, 5 i 6 lipca, 28 września, 28 października, 17 listopada, 24,25 i 26 grudnia:

a) oprócz wynagrodzenia, pracownik ma prawo do czasu wolnego za pracę w dniu świątecznym, który powinien otrzymać w przeciągu 3 miesięcy kalendarzowych lub innego uzgodnionego terminu od momentu wykonania pracy. Za przyznany czas wolny pracownik otrzyma wypłatę w wysokości średniego wynagrodzenia,
b) w zamian za czas wolny pracodawca może uzgodnić z pracownikiem wypłatę dodatku do wynagrodzenia w wysokości średniego wynagrodzenia pracownika,
c) pracownik, który nie pracował z powodu dnia świątecznego przypadającego w dniu roboczym zostanie wypłacona średnia stawka wynagrodzenia dziennego

Praca w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych
1. Pracownik wykonujący pracę w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia ma prawo do dodatku do wynagrodzenia (zgodnie z rozporządzeniem rządowym nr 567/2006 Coll.) Rząd zdefiniował pracę w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych określając w rozporządzeniu wysokość dodatku. Za pracę w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych pracownik otrzyma 10% dodatku do stawki minimalnej.
2. Za okres pracy w warunkach szkodliwych dla zdrowia, szczególnie przy rodzajach prac wymagających użycia np. masek przeciwpyłowych lub przeciwgazowych, odzieży chroniącej przed środkami chemicznymi lub promieniotwórczymi lub odzieży do nurkowania pracownik ma prawo do wynagrodzenia dodatkowego nie niższego niż 50 koron za każdą rozpoczynającą się godzinę pracy

W zakładowym układzie zbiorowym mogą zostać ustalone wyższe dodatki.

Inne dodatki
Zakładowy układ zbiorowy pracy może również ustalić dodatek do pracy na zmianie popołudniowej, dodatek za kierowanie brygadą, za pracę na wysokościach lub dodatek dla kierowców

Pozostawanie w gotowości do pracy (pod telefonem)
Za pozostawanie w gotowości do pracy pracownik otrzyma dodatek w sumie nie niższy niż 15% średniego wynagrodzenia. Jeśli wypada on w dniu świątecznym pracownik otrzyma dodatek w wysokości nie niższej niż 25%.
Wyższe dodatki mogą zostać ustalone w zakładowym układzie zbiorowym

Przestój w pracy z przyczyn dotyczących pracodawcy
Jeśli pracownik był gotów do wykonywania pracy, a doznał przeszkód wynikających z przyczyn pracodawcy np. czasowego unieruchomienia urządzeń technicznych (nie spowodowanych błędem pracownika), przerwami w dostawie materiałów, błędami w dokumentacji technicznej lub z innych przyczyn i w konsekwencji doszło do przestoju, a pracownik nie został skierowany na inne stanowisko pracy, wówczas należy mu się wypłata w wysokości 80% jego średniego wynagrodzenia.

Jeśli przestój spowodowany był złymi warunkami meteorologicznymi, a pracownik nie został skierowany na inne stanowisko pracy, wówczas należy mu się wypłata w wysokości 60% jego średniego wynagrodzenia

Ubezpieczenie spoleczneUbezpieczenie zdrowotne: wkład pracodawcy: 9%, wkład pracownika: 4,5% wynagrodzenia brutto
Ubezpieczenie społeczne: wkład pracodawcy: 25%, wkład pracownika 6,5% wynagrodzenia brutto
Podatek: 15% podstawy opodatkowania
Godziny pracyMaksymalny czas pracy wynosi 40 godzin tygodniowo

Prace budowlane lub ekspertyzy geologiczne wykonywane pod ziemią w kopalni węgla czy rud: 37,5 godziny/tygodniowo
Praca 3-zmianowa w systemie ciągłym: 37,5 godziny/tygodniowo
Praca 2-zmianowa: 38,75 godzin/tygodniowo
Poniżej 18 lat: czas pracy regulowany jest czeskim kodeksem pracy.
Praca w warunkach narażenia na szkodliwe oddziaływanie substancji chemicznych lub substancji rakotwórczych: 33,5 godziny/tydzień

Regulamin pracy może zawiera wyjątki od w/w reguł. Informacji udzielają związkowcy w danym zakładzie.
Choroba i wypadekZa pierwsze dwa tygodnie nieobecności w pracy z powodu choroby otrzymasz zasiłek chorobowy od pracodawcy w wysokości 60% stawki podstawowej od 4 do 14 dnia choroby. Za kolejne dni zasiłek wynosi: 60% (maksymalnie 778 koron) od 15 do 30 dnia choroby, 66% (maksymalnie 856 koron) od 31 do 60 dia choroby i 72% (maksymalnie 934 korony) od 61 dnia choroby.
Inne
Adresy kontaktoweOS Stavba ČR Iveta Pýchová – informacje w jęz. angielskim: pychova.iveta@cmkos.cz/


/Związek Zawodowy Pracowników Budownictwa Republiki Czeskiej

Náměstí W. Churchilla 2
113 59 Praha 3
Czechy
Tel: 00420 234 462 213
http://stavba..cmkos.cz
e-mail: stavba@cmkos.cz