НачалоПредистория

Условия на работа в:
Австрия
Белгия
Великобритания
Германия
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Норвегия
Финландия
Франция
Холандия
Чехия
Швейцария
Швеция


This project is supported by the European Community Programme for Employment and Social Solidarity (PROGRESS)


Mинимални условия

Printer friendly

Страна:Италия
Работни заплатиРаботна заплати

Условията на работа в италианската строителна икономика са определени в CCNL, който е националният тарифен договор. Той важи общо за четири години. В него са фиксирани минималните работни заплати (виж по-долу) за тези четири години. В регионални отделни договори се определят работните заплати на всеки две години, които биха могли да бъдат и по-високи от минималните работни заплати.

Почасова минимална работна заплата

Следните данни се базират на гарантираните минимални работни заплати, определени от CCNL. В зависимост от региона и обучението, те могат да бъдат и по-високи.

Попитайте за точната информация при отговарящите за Вашия район профсъюзни служители.

1. Ръководители на група работници: 10,39
2. Специалисти: 9,85
3. Квалифицирани работници: 9,16
4. Работници на общината: 8,26
5. Общи работници: 7,14
6. Караулен персонал, пазачи и портиери: 6,70Допълнителни надбавкиПремии

При наднормени и извънредни часове
За наднормените или извънредните часове, както и за нощна работа, се заплащат допълнителни надбавки.
Нощната работа се счита за такава от 22.00 ч. до 6.00 ч.

Наднормените или извънредните часове могат да се извършват само със съгласието на работника и не могат да надвишават повече от 250 часа на година. Предварително необходимото време за почивка от 72 часа трябва да се спазва, освен ако при спешни случаи работата непременно трябва да се извърши веднага.

По време на отпуск
Работа по време на отпуск важи еквивалентно равностойно като работа, която се извършва през неделите или по време на почивни дни и празници.
Удръжки
Работно времеРаботни часове

Средно 40 часа за една седмица.
Максимално 10 часа за един ден.
Празници

Четири седмици (20 дена, 160 часа).

Допълнително има почивни дни и празници.

Точните данни се взимат от заложеното в съответния регионален отделен договор.
Времето на отпуск се определя в съответните фирми и работни групи чрез договорени лични споразумения.
Заболяване и произшествие Злополуки и професионални заболявания
При професионално заболяване, работникът, който вече е изкарал пробното време, запазва за 9 месеца всичките си права за получаване на работната си заплата.

При работна злополука, работникът, който вече е изкарал пробното време, запазва всичките си права, докато трае времето на неговата неработоспособност.

Датата на повторно встъпване на работа трябва да бъде потвърдена от едно от бюрата на INAIL, организацията за компенсация на италианските работници.
РазличниДруга информация

За да Ви бъде разрешено да започнете работа, е необходимо да бъдете надлежно заети в съответствие с разпоредбите на закона.
Трудовите отношения се съставляват чрез официално писмо за заетост, което се изпраща на работника от неговия работодател. Работодателят трябва да определи в това писмо за заетост основните параметри на трудовото взаимоотношение, а именно: датата на заетост; категорията, към която работникът е бил назначен; задачите, които ще бъдат изпълнявани по време на заетостта; изпитателният срок (ако е приложимо); датата на прекратяване на договора (в случай на срочен трудов договор); първоначалните условия на работната заплата; договореният юридически вид на трудовия договор; договорените допълнителни трудови договори, както и самото работно място.
При сключване на трудовия договор, работникът трябва да представи следните официални документи: лична карта или друг еквивалентен документ; документи, доказващи получаването на семейни помощи и/или данъчни облекчения; всички документи, издадени от италианския Национално осигурителен институт (INPS), които могат да бъдат в негово притежание; карта, показваща националния осигурителен номер и данъчен номер на работника или еквивалентен документ; старата или новата версия на книжката за трудов стаж на работника.

Работници от страни, които не са членки на Европейския Съюз

За да се улесни започването на работа на работниците от страните, които не са членки в Европейския съюз, много центрове за обучение в областта на строителната икономика предлагат езикови курсове, а също така и курсове за защита на здравето.
Koнтакт Контакти

CGIL, със страница в Интернет: www.cgil.it
Контакт с английскоговорящ сътрудник: Mercedes Landolfi, Е_мейл: m.landolfi@filleacgil.it
FILCA CISL, със страница в Интернет: www.filca.cisl.it
Контакт с английскоговорящ сътрудник: Claudio Sottile, Е_мейл: claudio.sottile@cisl.it

FENEAL UIL, със страница в Интернет: www.feneal-uil.it