O projekcie   Home   

Warunki pracy w:
Austria
Belgia
Czechy
Finlandia
Francja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Islandia
Niemcy
Norwegia
Szwajcaria
Szwecja
Wielka Brytania
WłochyProjekt jest realizowany przy finansowym wsparciu Wspólnotowego Programu na rzecz Zatrudnienia i Solidarności Społecznej (PROGRESS)

Cel projektu

Europejska Federacja Pracowników Budownictwa i Drzewnictwa (EFBWW) jest koordynatorem projektu realizowanego przy finansowym wsparciu Komisji Europejskiej.
Głównym celem projektu jest przygotowanie dokładnych, zwięzłych informacji dla pracowników migracyjnych w UE z uwzględnieniem specyficznych dla branży budowlanej warunków pracy w poszczególnych krajach przyjmujących („know before you go”). Planowana jest realizacja wielojęzycznej strony internetowej (w pierwszym etapie w języku polskim i rumuńskim, a następnie w innych najważniejszych językach krajów wysyłających). Strona zawiera informacje z zakresu warunków pracy takich jak wynagrodzenia, czas pracy, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, diety dzienne i tygodniowe, warunki zakwaterowania, urlop, świadczenia emerytalne etc.
Strona w jęz. polskim i angielskim przedstawia informacje z 15 krajów europejskich, takich jak:

Norwegia, Szwecja, Finlandia, Irlandia, Islandia, Wielka Brytania, Belgia, Holandia, Niemcy, Szwajcaria, Austria, Francja, Czechy, Włochy i Hiszpania

Uzasadnienie projektu
Podczas gdy rynek finansów, dóbr i usług w UE coraz bardziej się integruje, mobilność pracowników może być nadal przykładem wyjątku od tej reguły. Jednym z głównych powodów jest brak dokładnych i zwięzłych informacji o specyficznych warunkach pracy w poszczególnych branżach, w krajach członkowskich, a do tego w języku zrozumiałym dla pracownika.
W wielu krajach europejskich praca w branży budowlanej i niektórych innych sektorach oznacza pracę krótkoterminową, sezonową, związaną z wykonaniem określonego kontraktu, co uniemożliwia intensywną naukę języka danego kraju. Agencje pośrednictwa pracy, czy firmy oddelegowujące pracowników do pracy za granicą zazwyczaj nie informują lub nie w pełni informują o warunkach pracy w danej branży w kraju oddelegowania. Ale również sami pracownicy, nie znający swych praw w krajach przyjmujących, decydują się na pracę, która, jak dowiadują się później, nie spełnia nawet minimalnych warunków pracy danego kraju. Praca po zaniżonych warunkach płacowych negatywnie odbija się na rynek pracy kraju przyjmującego, a w konsekwencji jest przyczyną braku akceptacji dla pracy cudzoziemców. Projekt ECMIN ma za zadanie pomóc pracownikom migracyjnym w integracji na europejskim rynku pracy, w myśl zasady : „ta sama płaca, za ta samą pracę, w tym samym miejscu”.

Download opis projektu
Project description